Get Adobe Flash player

Dalo by se říci, že za vybudováním dvou vodních nádrží, kterým u nás říkáme rybník František (2 ha), a rybník Jan (1 ha), došlo především díky klukovskému snu.K jehorealizaci se přistoupilo po konzultaci s odborníky v údolní nivě. Jedním z účelů bylo navrácení vody do krajiny tak, aby se vytvořila přirození symbióza s krajinou. Nyní je již z obou rybníků vytvořeno vitální pásmo sloužící jak k podpoře obojživelníků, tak lidem k rekreci. Při koupi bývalého areálu JZD v Těšánkách v roce 2002 se jako jedno z možností zhodnocení celého areálu a přilehlých pozemků jevila možnost výstavby vodních nádrží.
rybnikarstviJe známo, že historicky v povodí potoka Kotojedky řada rybníků byla, to znamená, že se dalo předpokládat, že geologické a vodohospodářské podmínky jsou k této činnosti vhodné. Po prvním průzkumu v roce 2004, kdy byl proveden rozbor zeminy, bylo rozhodnuto o výstavbě rybníků. Snahou bylo pro výstavbu získat dotaci z programu Revitalizace říčních systémů, jež financuje ministerstvo zemědělství. Na konci roku 2004 byla podána žádost o tento dotační titul. Vyjádřením Regionálního poradního sboru pro Zlínský kraj byl3. října 2006 projekt výstavby schválen. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na začátku prosince 2006, byla stavba zahájena. Vlivem velice příznivé zimy byla většina výkopových prací provedena v prosinci 2006. A další stavební práce byly provedeny v lednu a únoru 2007. V průběhu roku 2007 byly stavební práce dokončeny. Dne 16. října 2007 bylo vodní dílo zkolaudováno.

Toto dílo je určeno pouze k extenzivnímu chovu ryb. Plocha vodní hladiny činí 21 571 m2, objem vody je 16 692 m3, maximální hloubka 2 m, průměrná hloubka 1,3 m, plocha mokřadů a litorálního pásma činí 7 826 m2. Vzhledem k tomu, že v této nádrži je povolen pouze extenzivní chov určitých ryb bylo přistoupeno ještě k výstavbě rybníku k intenzivnímu chovu ryb o ploše nádrže 8425 m2, objemu vody 9600 m3, maximální hloubce 2 m. Tato nádrž byla zkolaudována na konci roku 2010. V současné době je prováděno zarybnění, s předpokladem zprovoznění pro široko rybářskou veřejnost od 1. května 2011. Snahou v dalším období bude obě vodní díla zarybnit tak, aby zde mohl být prováděn sportovní rybolov.

Je zajímavé, že tento úsek potoka Kotojedka je významnou pstruhovou oblastí. Velice dobrá kvalita vody je dána prameništěm v pohoří Chřiby a minimálním znečištěním potoka nad lokalitou Těšánky. Pro úspěšné rybářské využití je nutné zajistit odpovídající servis. Pro rybáře bude zajištěno i ubytování v místním kempu.

V blízkosti nádrží je sociální zázemí a pro občerstvení bufet. Obě vodní díla jsou již nyní využívána i pro koupání, projížďky na loďkách a šlapadlech. Pracovníci Gruntu Galatík jsou přesvědčeni, že tato podnikatelská aktivita bude úspěšná. Velká vodní nádrž je určena pro extenzivní chov ryb není zde povolen chov sumce a amura a množství kaprů nemůže převažovat nad ostatními rybami, složení ryb, se má blížit přirozenému zarybnění. Menší rybník je určen pro intenzivní chov ryb s převahou kapra a trofejních ryb. V areálu pro rybáře bude zajištěno i ubytování v místním kempu.